آدرس شرکت : بوشهر شهرک صنعتی شماره ۲ بلوار خلیج فارس.فرعی دوم سمت راست.شرکت دریاهوده خلیج فارس - کدپستی :۶۵۶۸۷-۷۵۱۷۷ - تلفکس : ۰۷۳۳۳۴۴۸۲۳۳ - ۰۷۳۳۳۴۴۸۲۳۴ - ۰۷۳۳۳۴۴۸۲۴۴

  • Shop Salmon
  • Category Man